img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Siphonoperla torrentium transylvanica

Rozšírenie na Slovensku:

 

Zraniteľný a výnimočne sa vyskytujúci druh výlučne z Východných Karpát. Nachádza sa len v povodí Tisy a Laborca a neprekračuje hranice ekoregiónu karpatikum. S. torrentium transsylvanica je charakteristický výskytom v kolínnych a podhorských oblastiach malých tokov 2. a 3. rádu. Významne bol zaznamenaný v metaritráli a za spomenutie stojí aj prítomnosť v epiritráli a v eukrenáli. Vyskytoval sa len v lokalitách s geologickým podložím flyš a neovulkanity, pričom dôrazne dominovali flyšové lokality.

Larva má jednu, maximálne dve dlhé štetiny na proximálnych článkoch štetu, ktoré presahujú dĺžku nasledujúceho článku. Štetiny 10. a  11. článku štetu dosahujú po proximálny okraj  12. resp. 13. článku (štety 12. a ďalšieho článku už presahujú nasledujúce články). Na rozdiel od S. torrentium torrentium má tento poddruh na štetoch dlhú brušnú a chrbtovú štetinu (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Siphonoperla torrentium transylvanica. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/siphonoperla/siphonoperla-torrentium-transylvanica/Accessed on current date.