img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Úvod
Úvod

Jednou z najvýznamnejších taxocenóz z radu hmyzu v našich tečúcich vodách sú pošvatky (Plecoptera). Doposiaľ bolo na svete zistených viac ako 3000 druhov pošvatiek. Osídľujú výlučne sladké vody a predovšetkým studené perejisté toky mierneho pásma, zriedkavejšie vysokohorské jazerá. V subarktických podmienkach majú niektoré druhy terrestrické larvy. Len čeľaď Perlidae žije aj v tropickom pásme. Vďaka obmedzenej mobilite a špecifickým ekologickým nárokom je pre pošvatky typický vysoký stupeň lokálneho endemizmu. Preto sú vynikajúcim objektom zoogeografických a hydrobiologických štúdií. Pošvatky patria k veľmi podrobne preskúmanej skupine hmyzu. Pošvatky sú malý starobylý rad exopterygoidného hmyzu považovaný za príbuzný k skupinám Neopter. Rad má fosílny záznam začínajúci už vo vrchnom karbóne (silés). Dnešné čeľade sa objavujú už počas jury a súčasné rody sú známe z baltského jantáru (eocén: 38-54 milión rokov).

Fosílny nález druhu Gulou carpenteri Béthoux, Cui, Kondratieff, Stark & Ren, 2011 z obdobia vrchného karbónu z Číny. (Obrázok prebratý z publikácie Béthoux et al. , 2011)


 References:

BÉTHOUX, O., CUI, Y., KONDRATIEFF, B., STARK, B. & REN, D., 2011. At last, a Pennsylvanian stem-stonefly (Plecoptera) discovered. BMC Evolutionary Biology 2011 (11), 248.

Citing:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/zoznam-druhov/Accessed on current date.