img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Úvod

              Vitajte na web-stránke plecopteraslovaka.eu, ktorá Vám ponúka historické, ale najmä aktuálne informácie z oblasti rozšírenia a autekológie pošvatiek (Plecoptera) z územia Slovenskej republiky vo forme online atlasu. Hlavným cieľom tejto stránky je ponúknuť vedeckej, ale i laickej verejnosti obraz o momentálnom stave slovenskej fauny pošvatiek a niektorých ekologických faktorov, ktoré ich rozšírenie ovplyvňujú. Druhým z dôležitých cieľov tejto stránky je popularizácia a propagácia tohto dosť neznámeho radu hmyzu a s tým súvisiaca ochrana zachovalých tečúcich vodných biotopov.

Súvislosti vzniku:

             Jednou z najdôležitejších skupín hmyzu v našich tečúcich vodách sú pošvatky (viac o pošvatkách je tu). Od polovice 50-tych rokov 20. storočia prebiehal na našom území viac-menej ich pravidelný a intenzívny výskum viacerými odborníkmi. Z tohto pohľadu bolo Slovensko veľmi dobre preskúmané s množstvom publikovaných i nepublikovaných údajov. Čo však predstavovalo problém, bola absencia komplexného pohľadu na danú tému a mnohé nezrovnalosti v distribúcii a v ekológii skúmaného hmyzu. V roku 2013  (po šesťročnom výskume) obhajoval Matej Žiak pod vedením prof. Iľju Krna na katedre ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského rozsiahlu dizertačnú prácu „Rozšírenie a diverzita pošvatiek (Plecoptera) Slovenska na základe vybraných environmentálnych faktorov„, ktorej snahou bolo vyriešenie spomínaného problému. Práca tak nadviazala na faunisticko-ekologické štúdie KRNA (1997, 2000) a ŠPORKU (2003). Práve vami navštívená stránka plecopteraslovaca.eu je praktickým vyústením tejto práce pre širokú verejnosť.

Čo tu nájdete:

               Myšlienka autora bola sprístupnie a jednoduchá dostupnosť zosumarizovaných výsledkov vo forme online atlasu slovenských pošvatiek. Vstupná databáza pozostáva z údajov o 97 valídnych a 4 vyhynutých druhoch, ktorá obsahuje viac ako 9000 záznamov z 1230 lokalít.  V časti rozšírenie nájdete informácie o konkrétnych druhoch, ich aktuálny výskyt u nás a tiež interaktívnu google mapu s presnou lokáciou miest výskytu. Ku každému druhu je spracované presné štatistické vyhodnotenie vzťahu k nadmorskej výšky, rádu toku, geologickému profilu, veľkosti povodia a k longitudinálnej zonácii. Taktiež tu nájdete priestorový profil fauny v rámci ekoregiónov a štrnástich povodí Slovenska. Tieto údaje a výsledky budu pravidelne aktualizované o nové záznamy. Okrem týchto nosných informácii sa na stránke dozviete všetky základné všeobecné údaje o pošvatkách, v galérii nájdete množstvo fotografií a video záznamov. Taktiež sa tu dozviete aktuality o plánovaných podujatiach a novinkách zo sveta vodného hmyzu. Pre hlbšie bádanie na tému pošvatiek Slovenska vám stránka ponúka zoznam publikácii.

Použité údaje:

            Snahou bolo do práce zahrnúť čo najviac dostupných údajov o rozšírení pošvatike na Slovensku a to publikované ako aj nepublikované údaje. Nosnou maticou boli najmä získané údaje iných autorov. Značná časť práce pozostáva z nepublikovaných rukopisov a nevyhodnotených zberov pána prof. I. Krna DrSc. Druhú časť tvoria historické záznamy predovšetkým WINKLERA (1957), RAUŠERA (1957) a FEKETEHO (1925). Na záver boli zahrnuté aj najnovšie publikované údaje z Hrona (KRNO, 2007), z Cerovej vrchoviny (PASTÚCHOVÁ, 2008), zo Stráţovských vrchov (HURŠÁNOVÁ A KOL., 2009) a z komplexného hodnotenia tečúcich vôd VUVH (MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ A KOL., 2010). Podarilo sa nám získať aj aktuálne nepublikované údaje z Východných Karpát, z Ipľa, z Rimavice, Slovenského raja a z povodia Rajčianky. Zvyšné takzvané biele miesta na mape Slovenska boli zaplnené vlastnými kvalitatívnymi zbermi z vybraných tokov z pohorí Javorníkov, Kysuckých Beskýd, Vysokých a Nízkych Tatier, Štiavnických vrchov a z povodia Ipľa.

.

Mapa skúmaných lokalít

Citácia:

Akékoľvek publikácie, ktoré využívajú údaje z tejto webstránky, by mali citovať použité originálne publikácie a túto webstránku.

Príklad citovania tejto webstránky:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu aktuálny dátum nájdenia údajov.

Any publications that use data obtained from this web site should cite the original publications and the web site.

Example of citing this website:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu Accessed on current date.

Spolupráca:

              Ideou webstránky je, aby prinášala stále aktuálne údaje o rozšírení pošvatiek. Na to, aby prinášala analýzu údajov z celého Slovenska v čo najväčšej miere je potrebná aj vaša spolupráca. Jednotlivcovi je prakticky nemožné, aby obsiahol také rozsiahle územie v relatívne krátkom čase. Preto vás chceme osloviť o zapojenie sa pri tvorbe tohto projektu. Viac informácii o spolupráci sa dozviete v sekcii „Zapojte sa„. Každý poskytnutý údaj sa počíta.

Poďakovanie: 

Za zrodením tohto projektu stojí množstvo ľudí, ktorý prispeli svojou ochotou. V prvom rade je to pan prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc, ktorému ďakujem za odborné vedenie, rady, námety a konštruktívnu kritiku. Vďaka patrí aj Jarke Leškovej, ktorá výrazne pomohla pri štatistickom spracovaní a vyhodnotení údajov. Poďakovanie chcem vysloviť aj Miroslavovi Žiakovi a Tomášovi Lánczosovi, ktorí mi pomohli a zasvätili ma do geografických informačných systémov. Vďaka patrí aj kolegom, ktorí na začiatku práce poskytli svoje údaje, Emília Elexová, Zuzana Pastúchová, Peter Manko, Miroslav Očadlík, Lucia Krištofovičová a pani doc. Eva Bulánková. Ďakujem aj spoločnosti Oncare, ktorá stojí za vytvorením a prevádzkovaním tejto stránky, menovite Lukášovi Ruttkayovi.


Fekete, G. 1925. Adatok Trencsén vármegye Neuroptera és Trichoptera faunájá hoz. Magyar Rovartani Tarsaság Kozlemények, Budapest, s. 71-83.

Huršanová, Z., Lukáš, J., Beracko, P. 2009. Príspevok k poznaniu taxocenóz pošvatiek (Plecoptera) tečúcich vôd južnej časti Stážovských vrchov. Naturae tutela, 13/1: 139-146.

Krno, I. 1997. Production and distribution of stoneflies (Plecoptera) of Slovakia. Ephmeroptera and Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics, s. 199-204.

Krno, I. 2000. Rozšírenie pošvatiek (Plecoptera) na Slovensku. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti, 18: 39-54.

Krno, I. 2007. A Stoneflies (Plecoptera) of the Hron River (the West Carpathians). Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 21: 83-93.

Mišíková Elexová, E., Haviar, M., Lešťáková, M., Ščerbáková, S. a kol. 2010. Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska, Časť 1 Bentické bezstavovce. Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 18: 5-335.

Pastúchová, Z. 2008. Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera communities of streams in Cerová vrchovina highland, Slovakia. Lauterbornia 62: 121-127.

Raušer, J. 1957. K poznání dunajských pošvatek (Plecoptera). Zool. listy, 6: 257-282.

Šporka, F. 2003. Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 s.

Winkler, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.