img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra pusilla KRNO, 1985

Rozšírenie na Slovensku:

 

Leuctra pusilla je najhojnejšie rozšírený druh vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Patrí výlučne do karpatského ekoregiónu. Eudominantne sa vyskytuje v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona a Oravy. Subdominantne sa vyskytuje v povodí Nitry a ojedinele v povodí Hornádu a Hnilca. Je to typický horský druh vystupujúci až do alpínskeho pásma. Dominuje v epiritrálových úsekoch kryštalinického podložia. Nachádzaný bol aj vo vysokohorských plesách a prameňoch. Ide o druh 1. – 3. rádu toku.

Larva má krátke ochlpenie stredových článkov štetov (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra pusilla. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-pusilla-krno-1985/Accessed on current date.