img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra rauscheri AUBERT, 1957

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra rauscheri sa vyskytuje predovšetkým vo fatransko-tatranskej oblasti. Dominantne sa nachádzal v povodí horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona, Oravy a Hornádu a Hnilca. Recentný výskyt bol zaznamenaný v povodiach Nitry, Ipľa a Laborca. Z ekologického hľadiska sa tento druh ponáša na druhy L. nigra, L. prima a L. pseudosignifera. Druh L. rauscheri je typický predstaviteľ horských hypsometrických kategórií predovšetkým epi- a metaritrálu. Ojedinele bol nachádzaný aj v pramenných biotopoch. Preferuje najmä karbonátové toky 2. – 4. rádu.

Larva má ochlpenie brušných tergitov krátke, dĺžka tergitu dosahuje dvojnásobok najdlhších štetín 4. – 6. tergitu bruška (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra rauscheri. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-rauscheri-aubert-1957/Accessed on current date.


DA7A6073