img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura carpathica ILLIES, 1963

Rozšírenie na Slovensku:

 

Nemoura carpathica je jednoznačne karpatský druh, ktorý obýva predovšetkým povodie Hrona, Hornádu a Hnilca a Tople. S menšou hustotou sa vyskytuje aj v povodiach Laborca, Tisy, horného Váhu, Nitry a Ipľa. Ide jednoznačne o horský druh ojedinele zaznamenaný aj v podhorských nadmorských výškach. Uprednostňuje pramenné a epi- a metaritrálové biotopy predovšetkým karbonátových malých tokov. Vyznačuje sa užšou preferenciou k rádu toku (2. – 4. rád).

Larva má proximálne články štetov s 10 -12 kratšími štetinami. Štetiny na 14. – 16. článku štetu sú kratšie ako 1/2 dĺžky nasledujúceho článku (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura carpathica. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-carpathica-illies-1963/Accessed on current date.