img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura cinerea (RETZIUS,1783)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Bežný euryekný druh z nášho územia rozšíreným vo všetkých povodiach. Vyskytuje sa od nížin až po submontánny stupeň. S najväčšou frekvenciou sa objavuje v nadmorských výškach kolínneho stupňa. Výnimočne siaha až do alpínskeho pásma. Nemá špecifický výskyt na základe geologického podložia ani rádu toku. Bol nájdený ako v tokoch v 1. ráde, tak i v tokoch v 8. ráde. Ťažisko výskytu je v tokoch 2. – 5. rádu (medián = 4. rád). Zachytený bol vo všetkých pozdĺžnych zónach i v litorále, ale predovšetkým v meta- a hyporitrále. Prednostne žije v malých tokoch.

Hlava dospelých jedincov je tmavohnedá, uprostred z pravidla s neurčitou, niekedy paprčkovito rozbehnutou svetlou škvrnou. Okraje pronota sú svetlejšie ako stred, povrch pomerne hrubo zrnitý. U oboch pohlaví je spoločným znakom väčší počet priečnych žiliek v mediokubitálnom priestore, obyčajne  2- 4. U samcov je najdôležitejším znakom tvar cerkov, ktoré sú na na konci vnútorného okraja opatrené dvojicou háčikovito zahnutých  tŕňov. Koniec  vnútorného okraja je polguľovito vyklenutý a bledo sfarbený . Rovnako je charakteristický tvar supraanálneho lobu, ktorý je veľmi robusný, pri pohľade z hora široký  a vpredu trojklanný.  Subanálne chlopne sú mierne zaškrtené na vonkajšom okraji.  U samcov je subgenitálna platnička veliká s malým zárezom na každej strane. Veľkosť a rozpätie: samce 5-7,5 a 12,5-20 mm, samice 5,5 -10,5 a 15 -28 mm. Doba imág je od apríla do septembra (Winkler, 1957).

Larva má na hlave okolo temenného švu svetlejšiu škvrnu. Ocelly sú dobre viditeľné. Štetiny na okraji pronota i na abdominálnych tergitoch sú krátke a nenápadné.5. – 10.  článok štetu je s krátkymi štetinami, ktoré dosahujú 2/3 dĺžky nasledujúceho článku štetu. Štetiny 15. – 16. článku štetu presahujú 1/2 ich dĺžky. Ochlpenie distálnej časti tergitov bruška je rovnako krátke (Krno, 2013). Dĺžka larvy je 5-9 mm. Je to jeden z mála druhov pošvatiek, ktorého larvy sa môžu vyvíjať aj v stojatých vodách a je najtolerantnejším druhom k znečisteniu a k nízkemu obsahu kyslíka.


 Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura cinerea. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-cinerea-retzius1783/Accessed on current date.