img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoperla tripartita ILLIES, 1954

Rozšírenie na Slovensku:

 

Posledným zástupcom je druh I. tripartita. Centrum výskytu je hlavne v pohorí Malých Karpát a v záveroch pohorí západného Slovenska. Dominantne sa nachádza v povodiach Moravy, Dunaja, dolného Váhu, Nitry, Hrona, Ipľa a subdominantne v povodí Laborca. Je to druh s úzkou valenciou k hypsometrikému rozšíreniu s výskytom v kolínnom stupni. Uprednostňuje ritrálové, a to najmä metaritrálové, časti malých tokov. Zachytený bol v tokoch s rádom od 1 až po 7 s tým, že najfrekvetovanejšie sa objavoval v tokoch 2. – 5. rádu. Lokality výskytu ležali na všetkých štyroch základných geologických podložiach Slovenska s najčastejším výskytom na kryštaliniku a najmenej častým na karbonátoch.

Podkovitá kresba na hlave imág je zreteľná. Bazálny článok tykadiel je nápadne tmavší než nasledujúce články. Pronotum je žlté so svetlo hnedými drsnatinami. Zadoček je zvrchu hnedý ku koncu z pravidla svetlejší. Zospodu je žltý u samcov je s hnedými škvrnami. Titillator je trojdielny, tvorený dvoma párovitými plôškami vpredu a nepárovou plôškou za nimi. Samce sú veľké 13 mm s rozpätím 27 mm, samice 14 mm a rozpätie 28 mm. Imága lietajú od mája do júna (Winkler, 1957).

Larva má 8 -10 zubov na lacínii. Majú krátke ochlpenie mediálnych článkov štetov (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoperla tripartita. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isoperla/isoperla-tripartita-illies-1954/Accessed on current date.