img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841)

Rozšírenie na Slovensku:

 

 

 

Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841) je karpatský druh obývajúci toky 4. – 7. rádu tečúce po geologickom podloží kryštalinika a neovulkanitov a v menšej miere po flyši a karbonátoch. Doteraz bol zachytený na 6 lokalitách v rámci Slovenska v tokoch so stredne veľkou rozlohou povodí , v povodiach horného, dolného Váhu, Hrona a Ipľa. Ide výlučne o hyporitrálový kolínny druh zachytený v rozmedzí nadmorských výšok 225 – 480 m n. m. Z ekosozologického hľadiska je zraniteľným netolerantným druhom. Vyznačuje sa oligosapróbnou valenciou  s indikačnou váhou 3 a sapróbnym indexom 1,3. Je to holomediteránny geolement.

Hlava a pronotum imág je bez zreteľnej kresby. Tykadlá sú v bazálnej tretine ružencovité. Krídla s troma dymovými pruhmi a špičkou. Je to univoltínny predjarný druh, doba imág je II – IV (Winkler, 1957).

Larva s dĺžkou 8-12 mm má zreteľný pár svetlých škvŕn na každom tergite (okrem posledného). Medzi krídlovými pošvami na mesonote a metanote dva dopredu rozbiehavé rady krátkych tmavohnedých čiar (Winkler, 1957). Larvy sa živia zoškrabávaním (Krno, 2013).

 


 

Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Brachyptera monilicornis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/brachyptera/brachyptera-monilicornis-pictet-1841/Accessed on current date.