img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
97 druhov s viac ako 9000 údajov z 1230 mapovaných lokalít

img

              Vitajte na web-stránke plecopteraslovaka.eu, ktorá Vám ponúka historické, ale najmä aktuálne informácie z oblasti rozšírenia a autekológie pošvatiek (Plecoptera) z územia Slovenskej republiky vo forme online atlasu. Hlavným cieľom tejto stránky je ponúknuť vedeckej, ale i laickej verejnosti obraz o momentálnom stave slovenskej fauny pošvatiek a niektorých ekologických faktorov, ktoré ich rozšírenie ovplyvňujú. Druhým z dôležitých cieľov tejto stránky je popularizácia a propagácia tohto dosť neznámeho radu hmyzu a s tým súvisiaca ochrana zachovalých tečúcich vodných biotopov.

Súvislosti vzniku:

             Jednou z najdôležitejších skupín hmyzu v našich tečúcich vodách sú pošvatky (viac o pošvatkách je tu). Od polovice 50-tych rokov 20. storočia prebiehal na našom území viac-menej ich pravidelný a intenzívny výskum viacerými odborníkmi. Z tohto pohľadu bolo Slovensko veľmi dobre preskúmané s množstvom publikovaných i nepublikovaných údajov. Čo však predstavovalo problém, bola absencia komplexného pohľadu na danú tému a mnohé nezrovnalosti v distribúcii a v ekológii skúmaného hmyzu. V roku 2013  (po šesťročnom výskume) obhajoval Matej Žiak pod vedením prof. Iľju Krna na katedre ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského rozsiahlu dizertačnú prácu „Rozšírenie a diverzita pošvatiek (Plecoptera) Slovenska na základe vybraných environmentálnych faktorov„, ktorej snahou bolo vyriešenie spomínaného problému. Práca tak nadviazala na faunisticko-ekologické štúdie KRNA (1997, 2000) a ŠPORKU (2003). Práve vami navštívená stránka plecopteraslovaca.eu je praktickým vyústením tejto práce pre širokú verejnosť.

Čo tu nájdete:

               Myšlienka autora bola sprístupnie a jednoduchá dostupnosť zosumarizovaných výsledkov vo forme online atlasu slovenských pošvatiek. Vstupná databáza pozostáva z údajov o 97 valídnych a 4 vyhynutých druhoch, ktorá obsahuje viac ako 9000 záznamov z 1230 lokalít.  V časti rozšírenie nájdete informácie o konkrétnych druhoch, ich aktuálny výskyt u nás a tiež interaktívnu google mapu s presnou lokáciou miest výskytu. Ku každému druhu je spracované presné štatistické vyhodnotenie vzťahu k nadmorskej výšky, rádu toku, geologickému profilu, veľkosti povodia a k longitudinálnej zonácii. Taktiež tu nájdete priestorový profil fauny v rámci ekoregiónov a štrnástich povodí Slovenska. Tieto údaje a výsledky budu pravidelne aktualizované o nové záznamy. Okrem týchto nosných informácii sa na stránke dozviete všetky základné všeobecné údaje o pošvatkách, v galérii nájdete množstvo fotografií a video záznamov. Taktiež sa tu dozviete aktuality o plánovaných podujatiach a novinkách zo sveta vodného hmyzu. Pre hlbšie bádanie na tému pošvatiek Slovenska vám stránka ponúka zoznam publikácii.

Použité údaje:

            Snahou bolo do práce zahrnúť čo najviac dostupných údajov o rozšírení pošvatike na Slovensku a to publikované ako aj nepublikované údaje. Nosnou maticou boli najmä získané údaje iných autorov. Značná časť práce pozostáva z nepublikovaných rukopisov a nevyhodnotených zberov pána prof. I. Krna DrSc. Druhú časť tvoria historické záznamy predovšetkým WINKLERA (1957), RAUŠERA (1957) a FEKETEHO (1925). Na záver boli zahrnuté aj najnovšie publikované údaje z Hrona (KRNO, 2007), z Cerovej vrchoviny (PASTÚCHOVÁ, 2008), zo Stráţovských vrchov (HURŠÁNOVÁ A KOL., 2009) a z komplexného hodnotenia tečúcich vôd VUVH (MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ A KOL., 2010). Podarilo sa nám získať aj aktuálne nepublikované údaje z Východných Karpát, z Ipľa, z Rimavice, Slovenského raja a z povodia Rajčianky. Zvyšné takzvané biele miesta na mape Slovenska boli zaplnené vlastnými kvalitatívnymi zbermi z vybraných tokov z pohorí Javorníkov, Kysuckých Beskýd, Vysokých a Nízkych Tatier, Štiavnických vrchov a z povodia Ipľa.

.

Mapa skúmaných lokalít

Citácia:

Akékoľvek publikácie, ktoré využívajú údaje z tejto webstránky, by mali citovať použité originálne publikácie a túto webstránku.

Príklad citovania tejto webstránky:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu aktuálny dátum nájdenia údajov.

Any publications that use data obtained from this web site should cite the original publications and the web site.

Example of citing this website:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu Accessed on current date.

Spolupráca:

              Ideou webstránky je, aby prinášala stále aktuálne údaje o rozšírení pošvatiek. Na to, aby prinášala analýzu údajov z celého Slovenska v čo najväčšej miere je potrebná aj vaša spolupráca. Jednotlivcovi je prakticky nemožné, aby obsiahol také rozsiahle územie v relatívne krátkom čase. Preto vás chceme osloviť o zapojenie sa pri tvorbe tohto projektu. Viac informácii o spolupráci sa dozviete v sekcii „Zapojte sa„. Každý poskytnutý údaj sa počíta.

Poďakovanie: 

Za zrodením tohto projektu stojí množstvo ľudí, ktorý prispeli svojou ochotou. V prvom rade je to pan prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc, ktorému ďakujem za odborné vedenie, rady, námety a konštruktívnu kritiku. Vďaka patrí aj Jarke Leškovej, ktorá výrazne pomohla pri štatistickom spracovaní a vyhodnotení údajov. Poďakovanie chcem vysloviť aj Miroslavovi Žiakovi a Tomášovi Lánczosovi, ktorí mi pomohli a zasvätili ma do geografických informačných systémov. Vďaka patrí aj kolegom, ktorí na začiatku práce poskytli svoje údaje, Emília Elexová, Zuzana Pastúchová, Peter Manko, Miroslav Očadlík, Lucia Krištofovičová a pani doc. Eva Bulánková. Ďakujem aj spoločnosti Oncare, ktorá stojí za vytvorením a prevádzkovaním tejto stránky, menovite Lukášovi Ruttkayovi.


Fekete, G. 1925. Adatok Trencsén vármegye Neuroptera és Trichoptera faunájá hoz. Magyar Rovartani Tarsaság Kozlemények, Budapest, s. 71-83.

Huršanová, Z., Lukáš, J., Beracko, P. 2009. Príspevok k poznaniu taxocenóz pošvatiek (Plecoptera) tečúcich vôd južnej časti Stážovských vrchov. Naturae tutela, 13/1: 139-146.

Krno, I. 1997. Production and distribution of stoneflies (Plecoptera) of Slovakia. Ephmeroptera and Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics, s. 199-204.

Krno, I. 2000. Rozšírenie pošvatiek (Plecoptera) na Slovensku. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti, 18: 39-54.

Krno, I. 2007. A Stoneflies (Plecoptera) of the Hron River (the West Carpathians). Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 21: 83-93.

Mišíková Elexová, E., Haviar, M., Lešťáková, M., Ščerbáková, S. a kol. 2010. Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska, Časť 1 Bentické bezstavovce. Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 18: 5-335.

Pastúchová, Z. 2008. Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera communities of streams in Cerová vrchovina highland, Slovakia. Lauterbornia 62: 121-127.

Raušer, J. 1957. K poznání dunajských pošvatek (Plecoptera). Zool. listy, 6: 257-282.

Šporka, F. 2003. Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 590 s.

Winkler, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Petícia za Živé rieky
29 júl

2016

  TLAČOVÁ SPRÁVA Petícia Za živé rieky má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej ...

9. Jarný limnologický seminár
25 apr

2016

Výbor Slovenskej limnologickej spoločnosti pozýva všetkých limnológov, študentov a ...

International Limnological Conference 2016
07 okt

2015

Dear Colleagues and Friends, It is our pleasure and honour to invite you to International ...

FBFW meeting 2015
04 feb

2015

Dear Limnologists, The fresh blood for fresh water (FBFW) conference will be organized ...

XVII. KONFERENCIA ČESKEJ A SLOVENSKEJ LIMNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
30 jan

2015

V ďňoch 29. 6. – 3. 6. 2015 sa v českom Mikulove uskutoční tradičná ...

XIV International conference on Ephemeroptera and Plecoptera
01 dec

2014

The 2015 Joint Meeting of the XIV International Conference on Ephemeroptera and XVIII ...